POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Definicje:

Administrator (także „Fundacja”) –Fundacja Pro Aperte z siedzibą w Kutnie przy ul. Staszica 7, NIP 7752661311, kontakt e-mail: funfacja@proaperte.pl

Polityka – niniejsza Polityka ochrony danych.

Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub ewentualnie właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych wyznaczony przez inne państwo członkowie Unii Europejskiej.

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku ze świadczonymi usługami.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj., zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Klientowi którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; – sprostowania swoich nieprawidłowych danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; – żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; – przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 10. Administrator wdraża odpowiednie środki, aby komunikacja z Podmiotem danych odbywała się w zwięzłej, przejrzystej i łatwo dostępnej formie.
 11. Przyjmowanie i obsługa żądań Podmiotów danych odbywa się na zasadach określonych w Procedurze obsługi żądań Podmiotów danych dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Zasady bezpieczeństwa.
 1. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
   • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,<u
   • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
   • dokładne i aktualne,
   • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   • bezpiecznie przechowywane,
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  1. Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę Klientom, aby pamiętać o:
   • ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie, w szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
   • wylogowaniu się ze strony www.proaperte.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.) – samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.proaperte.pl, wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony na stronie;
   • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
   • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
   • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
   • jeśli jednak korzysta się ze strony lub Sklepu internetowego za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, należy pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.
  1. Administrator zapewnia zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych Organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W tym celu Administrator w szczególności zobowiązuje wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe do niezwłocznego informowania o każdym dostrzeżonym naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z Procedurą oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych.
  2. W każdym wypadku Administrator bada zaistniałe naruszenie i wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze
 1. Polityka cookies
  1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu końcowym możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowo wpisywanie loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, co umożliwia rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.
  2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
  4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików.;
  2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
  4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji.
  5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta , a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+,).

IV Postanowienia końcowe

  1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient  zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.
  2. Polityka obowiązuje od 01.07.2023

KONTAKT

99-300 Kutno,
ul. Staszica 7

786-039-278

Dołącz do Nas

Skip to content