Poniżej znajdziesz Organizacje Poradnicze współpracujące w ramach naszej Koalicji.

Nazwa

Fundacja
„Pro Aperte”

Miasto

Kutno

Adres

ul. Staszica 7

99-300 Kutno

Obszar działań:

Społeczne Pogotowie Interwencyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne i informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Działania terapeutyczne, edukacyjne, samorzecznicze i szkoleniowe.

Strona: www.proaperte.pl 

Zadzwoń: 786 039 278

Nazwa

Fundacja

Autism Team

Miasto

Łódź

Adres

ul. Śnieżna 5

92-103 Łódź

Obszar działań:

Działamy społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób spektrum autyzmu i członków ich rodzin W formule bezpośredniego wsparcia, Klubu Świadomej Młodzieży, Klubu Świadomych Rodziców, sekcji Artegracja oraz Społecznego Pogotowia Interwencyjnego.
Prowadzimy działania rzecznicze. Inicjujemy i prowadzimy kampanie społeczne. Tworzymy przestrzenie wolności W byciu sobą. Propagujemy wagę i istotę samostanowienia.

Strona: www.autismteam.pl 

Kontakt: info@autismteam.edu.pl

Zadzwoń: 508 562 906

Nazwa

Fundacja

AleKlasa

Miasto

Warszawa

Adres

Nowoursynowska 143K/U1

02-776 Warszawa

Obszar działań:

Wiedza, zrozumienie i akceptacja – te trzy słowa są kluczem do codziennego kontaktu z dziećmi z Zespołem Aspergera/Spektrum Autyzmu.
Pragniemy je wspierać w ich rozwoju i edukacji, bo tkwi w nich nieoceniony potencjał, który w pierwszej kolejności należy wydobyć.

W tym celu prowadzimy szkolenia dla szkół i służby zdrowia, a także organizujemy warsztaty/szkolenia dla rodziców w spektrum autyzmu oraz pedagogów, specjalistów czy pracodawców.
Chcemy kształtować odpowiednie postawy, a także pokazać, że Zespołu Aspergera/Spektrum Autyzmu nie należy się bać.

 

Konsultacje dla rodziców, grupy wsparcia dla mam/ojców, szkolenia, konferencje – on-line i stacjonarnie.

Strona: www.fundacja-aleklasa.eu

Kontakt: biuro@fundacja-aleklasa.eu

Zadzwoń: 736 063 980

 

Nazwa

Fundacja

Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej

Miasto

Opole

Adres

ul. Krapkowicka 10

45-715 Opole

Obszar działań: 

FREE – Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej, to miejsce dla naszych dzieci, w którym się uczą siebie i od siebie nawzajem, rozwijają i bawią się.

Jest to miejsce, w którym codziennie od godz. 8:00-15:00 z dziećmi w edukacji domowej pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice.

Do FREE uczęszczają dzieci pełnosprawne, wyjątkowo uzdolnione, niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

We FREE w pełni realizujemy idę edukacji włączającej i rehabilitacji społęcznej dzieci z niepełnosprawnościami.

Strona: www.fundacjafree.org.pl

Kontakt: kontakt@fundacjafree.org.pl

Zadzwoń: 664 999 147

 

Nazwa

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a

Miasto

Warszawa

Adres

Szpitalna 5/5

02-776 Warszawa

Obszar działań:

Niesiemy wsparcie dla osób żyjących z zespołem Tourette’a oraz wspieramy również ich bliskich.

Naszym celem jest pomaganie w przejściu przez proces diagnozy oraz wspieranie w radzeniu sobie z objawami w codziennym życiu.

Kontakt: tourette@tourette.pl

Zadzwoń: Informacje o terminach dyżurów telefonicznych znajdziesz na www.tourette.pl/kontakt

Nazwa

Fundacja

„Diabeciaki”

Miasto

Łódź

Adres

bł. Anastazego Pankiewicza 15

91-738 Łódź

Obszar działań: 

Fundacja Diabeciaki od 20 lat wspiera ludzi z cukrzycą różnego typu.

Prowadzimy Kampanię Społeczną „Zmierz cukier i przejmij kontrolę nad cukrzycą”, organizujemy Konferencje Naukowe i dla Pacjentów, działamy w obszarze zdrowego stylu życia również poprzez właściwe zarządzanie wynikiem fizycznym.


Przedmiotem wsparcia jest zwiększenie rezerw zdrowia człowieka, które obejmuje poszukiwanie środków, metod i technologii kształtowania motywacji do zdrowia i inicjowanie zdrowego stylu życia w tym celu działamy edukacyjnie w ramach studiów podyplomowych dla Edukatorów Zdrowotnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Centrum Kształcenia Podyplomowego, tworzymy sieć Edukacja dla Zdrowia.

Kontakt: biuro@diabeciaki.pl

Zadzwoń: 609 786 000

Nazwa

Fundacja

Sentivenio

Miasto

Łódź

Adres

Stary Rynek 1A

91-438 Łódź

Obszar działań:

Wsparcie informacyjno-doradcze dla rodziców i opiekunów małych dzieci zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka.

Zaopiekowanie poradniczo-informacyjne rodziców i opiekunów w trakcie procesu koło diagnostycznego dziecka.

Dziania edukacyjne, terapeutyczne i wspierające dla dzieci w wieku 16 miesięcy – 7 lat oraz ich rodzin.

Strona:

www.sentivenio.com.pl/pl

Kontakt: kontakt@sentivenio.com.pl

Zadzwoń: 533 442 311

Nazwa

Fundacja

Wspólna Przystań

Miasto

 

 

Grodzisk Wielkopolski

Adres

ul. Rakoniewicka 15 lok. 3

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Obszar działań: 

Fundacja Wspólna Przystań jest miejscem, które jednoczy osoby w spektrum autyzmu i ich rodziców.

Kontakt: fundacjawspolnaprzystan@gmail.com

Zadzwoń: 793 943 303

Nazwa

Fundacja

Niebieski Szlak

Miasto

Gdynia

Adres

ul. Górnicza 29/9,

81-572 Gdynia

Obszar działań: 

Działania Fundacji obejmują m.in. organizowanie szkoleń i konferencji dla nauczycieli, profesjonalistów i rodzin osób z autyzmem. Prowadzimy również spotkania z firmami i instytucjami zainteresowanymi tą tematyką. Wraz z innymi organizacjami aktywnie uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach z lokalnym samorządem, gdzie omawiamy zagadnienia związane m.in. z: edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opieką wytchnieniową, mieszkalnictwem czy dostępnością do zajęć po zakończeniu edukacji.

Naszym celem jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które poprawią jakość życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin.

Strona: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064769404284

Kontakt: biuro.niebieskiszlak@wp.pl

Zadzwoń:

501 177 668

Nazwa

Fundacja

Sawanci

Miasto

 

Gliwice

Adres

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

Obszar działań: 

Fundacja Sawanci swoją działalność pomocy dedykuje osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Nasze działania to między innymi:
– prowadzenie klas szkoły podstawowej dla dzieci w spektrum autyzmu,
– wsparcie rodziców osób w spektrum w  postaci konsultacji, szkoleń, warsztatów i grupy wsparcia
– organizacja szkoleń, konferencji w tematyce autyzmu,
– organizacja turnusów rehabilitacyjnych
– organizacja Gliwickiego Dnia Świadomości Autyzmu
Fundacja jest prowadzona przez matki dzieci w spektrum autyzmu. Zrozumienie i osobiste doświadczenie w temacie potrzeb i wyzwań, z jakimi spotykają się rodziny osób w spektrum tylko nas wzmacnia i czyni cennym wsparciem dla innych rodziców.

Strona: www.sawanci.pl

Zadzwoń

Kasia + 48 502 32 44 73
Alicja + 48 510 18 94 09
Marta + 48 512 54 84 12

Nazwa

Inicjatywa

Chcemy Całego Życia!

Miasto

Łódź

Adres

Łódź

Obszar działań: 

Nieformalna Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!” dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin zawiązała się w 2017 r. Prowadzi działania rzecznicze, kampanijne, pomocowe i sieciujące.
Skupia aktywistki/ów z niepełnosprawnościami, bliskich osób z niepełnosprawnościami, ekspertki i ekspertów z obszaru niepełnosprawności, w tym wiele/u z obszaru spektrum autyzmu.
Realizowała szereg głośnych kampanii społecznych, m.in. o zniesienie zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych (2017-2018), „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” o małe specjalistyczne środowiskowe domy samopomocy D i E dla osób z autyzmem i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2018-2019) czy „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów miesiąca świadomości autyzmu (kwiecień 2020). Jest organizacją członkowską Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, blisko współpracuje z licznym gronem organizacji społecznych, w tym samorzeczniczych, wspiera działania Akcji „Przewijamy Polskę”.

Kontakt: inicjatywa@chcemycalegozycia.pl

Nazwa

Inicjatywa

Nasz Rzecznik

Obszar działań: 

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to koalicja 130 organizacji społecznych, społeczników/czek, aktywistów/tek praw człowieka, samorzeczników i samorzeczniczek, działających w różnych obszarach praw człowieka i współpracujących z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Biurem RPO. Od stycznia 2022 r. do końca 2024 r. działamy w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wśród naszych dziesięciu zespołów tematycznych, które identyfikują najpilniejsze problemy w danym obszarze i proponują systemowe rozwiązania, są Zespoły Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Praw Opiekunek/ów i Zespół Edukacja Włączająca.

Zachęcamy wszystkie osoby, których prawa są naruszane na linii człowiek-instytucja, o zgłaszanie takich przypadków Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Skargę lub wniosek do RPO można najprościej zgłosić przez formularz:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

lub mailowo: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zgłoszenia w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl

Zadzwoń: 505 905 928

Nazwa

Klub Świadomej

Młodzieży Łódź

Miasto

Łódź

Adres

ul. Śnieżna 5

92-103 Łódź

Obszar działań:

Klub Świadomej Młodzieży, przestrzenie wolności w byciu sobą oraz aktywnego działania samorzeczniczego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Aktualnie działa w Łodzi i Włocławku przy Fundacji AutismTeam oraz w Kutnie pod banderą Fundacji ProAperte. 

Kontakt: j.gawronski@autismteam.edu.pl

Nazwa

Klub Świadomej

Młodzieży Kutno

Miasto

Kutno

Adres

ul. Staszica 7

99-300 Kutno

Obszar działań:

Klub Świadomej Młodzieży w Kutnie działa na rzecz poprawy sytuacji osób w spektrum autyzmu w różnych obszarach funkcjonowania, prowadząc działania edukacyjne w instytucjach i placówkach oświatowych, społeczne, poradnicze dla osób w spektrum autyzm oraz wspierające, budując przestrzenie dla członków Klubu do budowania samoświadomości. 

Nazwa

Klub Świadomej

Młodzieży Włocławek

Miasto

Włocławek

Adres

Włocławek

Obszar działań:

Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team Włocławek i okolice, przestrzenie wolności w byciu sobą oraz aktywnego działania samorzeczniczego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzony przez  Izabelę Piotrowską – Ośródek Terapii Neurorozwojowej „Poczuj Sam” Izabela Piotrowska.

Kontakt:

i.piotrowska@autismteam.edu.pl

Zadzwoń: 608 482 673

KONTAKT

99-300 Kutno,
ul. Staszica 7

biuro@proaperte.pl

tel. +48 786-039-278

Skip to content