Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

cze 1, 2023 | Edukacja, Ogólne

Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową, intensywną formą wsparcia skierowaną do najmłodszych dzieci, u których została wykryta lub zdiagnozowana niepełnosprawność lub trudność.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci:

– ze spektrum autyzmu,
– z uszkodzonym słuchem,
– z uszkodzonym wzrokiem,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z niedokształceniem mowy o typie afazji,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
– z opóźnionym rozwojem mowy.

Zajęcia te mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez niego nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju zakłada, że im szybciej podejmiemy działania usprawniające, tym większe szansę na odzyskanie deficytowych funkcji i większa szansa na większą samodzielność i sprawność dziecka.

Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy w ramach WWR jest uzyskanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic lub prawny opiekun składa do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosek  o wydanie opinii o wczesnego wspomagania rozwoju. Do wniosku załącza się  następujące dokumenty:

  • aktualne diagnozy: psychologiczna, pedagogiczną i logopedyczną – jeśli były wykonane,
  • opinię o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie (jeśli zostało zdiagnozowane przez lekarza),
  • inną dokumentację medyczną i terapeutyczną.

Po uzyskaniu przez zespół orzekający pełnej dokumentacji jego przewodniczący niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego w części dotyczącej swojego dziecka i przedstawić swoje stanowisko. Opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.

Dziecko posiadające opinię WWR ma prawo być objęte bezpłatną formą wsparcia terapeutycznego w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w placówce, która zajęcia WWR realizuje. Są to publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno- -pedagogiczne. Można realizować wczesne wspomaganie rozwoju tylko w jednym miejscu.

Dzieci są kwalifikowane są do poszczególnych zajęć terapeutycznych adekwatnie do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.

Ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ramach realizacji Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka jest udział rodziców  w terapii dziecka, którym udzielane są wskazówki do wspierania dziecka na terenie domu.

Zasady wydawania orzeczeń i opinii reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  (Dz. U. poz. 1743 oraz z 2021 r. poz. 2294).

Więcej o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju znajdziecie Państwo TUTAJ  (w artykule „Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju”).

Skip to content