Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

cze 1, 2023 | Edukacja, Ogólne

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje się dla każdego ucznia lub dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. Najczęściej wskazuje osobę, która będzie koordynatorem pracy zespołu, który ma za zadanie stworzyć IPET. Może to być wychowawca lub specjalista szkolny (pedagog, psycholog, pedagog specjalny). Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Bierze pod uwagę diagnozę i wnioski oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a także własne obserwacje ucznia.

Więcej o Wielospecjalistycznej Ocenie Poziomu Funkcjonowania Ucznia znajdziecie Państwo TUTAJ (w artykule „Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia ”)

Koordynator organizuje posiedzenie zespołu, w którym biorą udział osoby współtworzące WOPFU oraz rodzice ucznia. Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodzica o terminie i miejscu spotkania zespołu w szkole. Zaleca się udział rodziców w posiedzeniu, gdyż najlepiej znają swoje dziecko. W spotkaniu zespołu mogą także uczestniczyć inne osoby np. specjalista pracujący z dzieckiem poza placówką, lekarz (na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia), przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Po dokonaniu analizy funkcjonowania ucznia/dziecka zespół opracowuje sposoby oddziaływania, formy wsparcia oraz metody pracy.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku.

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Spotkania zespołu odbywają się minimum dwa razy w roku. Celem spotkań jest ocena efektywności udzielanego wsparcia. Zespół w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. IPET I WOPFU mają być żywymi dokumentami, modyfikowanymi na bieżąco w wyniku pracy i obserwacji funkcjonowania dziecka/ucznia.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

IPET MUSI ZAWIERAĆ:

  • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Każdy uczeń jest inny, ma inne potrzeby oraz możliwości. Należy opisać, jakie metody i formy pracy będą stosowane konkretnie w pracy z danym uczniem.
  • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Należy podać cele tych oddziaływań, na co będą ukierunkowane np. na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), wzmacnianie uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym ucznia, w przypadku:

  • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. W razie potrzeb można zaproponować inne formy wsparcia, niezawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, wychowawców grup wychowawczych z rodzicami ucznia w realizacji zaleceń i oddziaływań,
  • w przypadku uczniów z niepełnosprawnością rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen- wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne mogą być realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji- w przypadku ucznia niewidomego

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Niepełnosprawność lub inne trudności określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nie stanowią całości funkcjonowania dziecka/ucznia.  Ograniczenia i sposoby ich eliminowania są tylko jednym z elementów, każde WOPFU i IPET powinny zawierać również informacje o mocnych stronach, zainteresowaniach, zasobach ucznia oraz sposobach ich rozwijania. Warto poświęcić nieco czasu na odkrycie tych obszarów, gdyż na nich w dużej mierze można bazować i planować proces edukacyjny.

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru IPET. Dana placówka sama opracowuje ten dokument, uwzględniając zawarte w rozporządzeniu wytyczne.

Dyrektor lub koordynator zespołu ma obowiązek przekazać rodzicom ucznia kopie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Podstawowym celem wszystkich oddziaływań edukacyjno-wspierających powinno być, jak najpełniejsze  przygotowanie ucznia do samodzielnego życia oraz pełna integracja społeczna.

Skip to content