Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

cze 1, 2023 | Edukacja, Ogólne

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest opracowywana jako pierwsza. Stanowi podstawę do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET [Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny]). Jest do niego załącznikiem.

Opracowywanie WOPFU to złożony proces polegający na rozpoznaniu i ocenie poziomu wiedzy i umiejętności dziecka z niepełnosprawnością, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zakresu możliwości psychofizycznych, ograniczeń oraz trudności, a także mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia.

Co powinna uwzględniać WOPFU?

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
  • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

W przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie, powinna zawierać także  napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Obowiązujące przepisy nie narzucają wzoru dokumentu, ale zawierają konkretne wytyczne dotyczące jego zawartości.  W danej placówce dobrze, by obowiązywał jeden wzór tego dokumentu dla wszystkich uczniów z OKS.

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia opracowuje zespół składający się z wychowawcy, nauczycieli mających lekcje z uczniem, nauczyciela współorganizującego kształcenie, i specjalistów pracujących z uczniem na zajęciach dodatkowych. W opracowywaniu wielospecjalistycznej oceny może brać udział także rodzic lub pełnoletni uczeń.

Dyrektor lub wyznaczony koordynator zespołu zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestnictwa w tym spotkaniu. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię WOPFU (oraz IPET).

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w danym roku szkolnym. Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności programu (IPET) oraz (jeśli zajdzie taka potrzeba) dokonując modyfikacji programu. Okresowa wielospecjalistyczna ocena oraz modyfikacja programu może być dokonywana we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, a także z innymi podmiotami. Sytuacja taka ma miejsce tylko za zgodą rodziców ucznia i w zależności od potrzeb.

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia przeprowadza się przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla danego ucznia. Dokumentacja WOPFU powinna być dołączona do IPET w sytuacji, kiedy jest on opracowywany lub zmieniany.

WOPFU i IPET opracowuje się w terminie:

  • do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę;
  • w ciągu 30 dni od daty złożenia przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gdy orzeczenie takie jest wydane w trakcie roku szkolnego;
  • w ciągu 30 dni, gdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dołącza do placówki w trakcie roku szkolnego.

Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Skip to content