Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) – czy przysługują mojej rodzinie?

maj 25, 2023 | Ogólne, Socjalno - bytowy

Aleksandra, mama samodzielnie wychowująca Piotra w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi jest na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego. Opieka nad synem pochłania większą cześć dnia. Mama chce zawnioskować o przyznanie SUO.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi opiekuńcze dla dzieci i dorosłych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Świadczyć je powinny osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:
– pracownika socjalnego,
– psychologa,
– pedagoga,
– logopedy,
– terapeuty zajęciowego,
– pielęgniarki,
– asystenta osoby niepełnosprawnej,
– opiekunki środowiskowej,
– specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
– fizjoterapeuty,
– innego zawodu dającego wiedze i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i przyznaje
ośrodek pomocy społecznej (OPS). O usługi należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca zamieszkania i złożyć skierowanie od lekarza specjalisty oraz podanie w sprawie przyznania usługi.

O potrzebie przyznania usług, decyduje lekarz specjalista – psychiatra, prowadzący daną osobę, wydając zaświadczenie lekarskie (skierowanie), w którym winien wskazać:
– konieczność przyznania godzin w ramach SUO;
– zalecany wymiar godzin – tygodniowo lub miesięcznie;
– rodzaj przyznanych godzin;

Usługi winny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie
specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:

– uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych); interwencje i pomoc w życiu w rodzinie (sytuacje kryzysowe, poradnictwo, relacje); pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;
– pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia;
– rehabilitacja;
– pomoc mieszkaniowa;
– zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94.111.535, z pózn. zm.)

Ważne! Warto zrobić kserokopię złożonego kompletu dokumentów. Na kopii dokumentów należy mieć potwierdzenie ich złożenia (data złożenia do OPS, pieczątka urzędu).

Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o przyznaniu usługi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadzony winien być w ciągu dwóch tygodni od złożenia podania. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania rodziny.

Ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej na piśmie w ciągu 30 dni od złożenia podania o przyznania usług. W decyzji powinien być ustalony zakres, okres i miejsce świadczenia wsparcia oraz ilość przyznanych miesięcznie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz o wysokości odpłatności (odpłatność jaka ma ponosić za usługi osoba wnioskująca).
Osoba wnioskująca może ubiegać się o zwolnienie (częściowe lub całkowite) z odpłatności. Prośbę taka należy zgłosić pracownikowi socjalnemu OPS, który prowadzi sprawę.

Ważne! Jeżeli OPS nie wydał decyzji w terminie (z powodu braku osoby świadczącej usługi lub braku środków) powinien przesłać do osoby wnioskującej pismo informujące o nowym terminie rozpatrzenia wnioski i podać przyczynę zwłoki.

(Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 j.t.) – art. 36 par. 1 O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy; art. 36 par. 2 Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.)

Skip to content