Zwolnienie z nauki drugiego języka

maj 25, 2023 | Edukacja, Ogólne

Bartosz, uczeń w spektrum autyzmu rozpoczął naukę w Technikum Informatycznym, w którym obowiązują dwa języki – angielski i niemiecki. Chłopiec w szkole podstawowej uczył się wyłącznie języka angielskiego. Nauka języków jest dla ucznia szczególnie problematyczna z uwagi na zdiagnozowaną głęboką dysleksję.

Uczeń na wniosek rodziców, może zostać zwolniony z obowiązku nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:

– wadą słuchu,

– głęboką dysleksją rozwojową,

– afazją

– niepełnosprawnościami sprzężonymi

– autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

Z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

1. Rodzice udają do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i składają wniosek o opinię.

2. Gotową opinię składaj do szkoły.

3. Dyrekcja rozpatruje wniosek rodziców formalnie i merytorycznie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.) – § 6 ust. 1.

 

 

 

 

Skip to content