Renta socjalna. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do renty socjalnej?

maj 11, 2023 | Ogólne, Socjalno - bytowy

Warunkiem otrzymania renty socjalnej jest:

– pełnoletność – ukończone 18 lat.
– całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
– przed ukończeniem 18 lat,
– w trakcie pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia
– w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalna może być przyznana:

– na stałe – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
– na określony czas – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

 Całkowitą niezdolność do pracy i przewidywany okres jej trwania ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Ważne! – przy ocenie prawa do renty socjalnej ustala się czy całkowita niezdolność do pracy jest skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało, zanim dana osoba osiągnęła pełnoletność czy też w trakcie nauki.

Jak ubiegać się o prawo do renty socjalnej?

– rentę socjalna przyznawana jest  na pisemny wniosek, który składa się osobiście lub składa go przedstawiciel ustawowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może też złożyć inna osoba, np. kierownik ośrodka pomocy społecznej, jeśli osoba lub przedstawiciel ustawowy wyrazi pisemną zgodę; 

– wniosek można wysłać pocztą lub kurierem albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym;
– wniosek pobrać można ze strony www.zus.pl albo z odebrać osobiście z najbliższej placówki ZUS.

Do wniosku załączyć należy:

– zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – wypełnia je lekarz
– inną dokumentację medyczną, która potwierdza stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego)

Po złożeniu wniosku sprawa kierowana jest do lekarza orzecznika ZUS, który wydaje orzeczenie.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS(w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia).

Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydawana jest decyzja w sprawie renty socjalnej.

 

Skip to content