Udział rodziców, opiekunów prawnych w zespole ds. opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET)

maj 25, 2023 | Edukacja, Ogólne

Od początku roku szkolnego do dziś (grudzień) nie otrzymałam dokumentu IPET mojej córki, która rozwija się w spektrum autyzmu, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Jest uczennicą 4 klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Chciałabym uczestniczyć w pracach zespołu, ale szkoła unika tematu.

Nie można odmówić rodzicom udziału w pracach zespołu opracowującego IPET.

Rodzice ucznia, uczennicy z orzeczeniem mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu odpowiedzialnego za organizacji kształcenia specjalnego. Mają pełne prawo:

– uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji IPET,

– uczestniczyć w opracowaniu  wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania.                                                                                                                       

IPET opracowuje zespół nauczycieli specjalistów na bazie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia (WOPFU) [Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia] uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecania z OKS, we współpracy z rodzicami ucznia, uczennicy albo pełnoletnim uczniem, uczennicą, oraz w zależności od potrzeb z poradnia psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną (§ 6 ust.3-4, 11-12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym , DZ. U. z 2020 r. poz.1309)

W razie odmowy, należy złożyć do Dyrekcji Szkoły pismo (załącznik 7A) i złożyć je w sekretariacie szkoły, potwierdzając na swojej kopii przyjęcie pisma na dziennik (pieczątka szkoły).

IPET powinien określać m.in.

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem.

(zgodnie z przepisami  § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (DZ. U. z 2020 r. poz.1309)

Więcej o IPET można znaleźć TUTAJ [Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny]

Zarówno WOPFU, IPET oraz ich ewaluacje to – dokumenty  dostosowujące warunki kształcenia do możliwości i potrzeb dziecka opracowywane przez zespół nauczycieli  specjalistów pracujących z uczniem. Obowiązkiem dyrektora jest zawiadomienie rodziców lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim oraz przekazania im kopii programu na ich wniosek, także uzyskania zgody na zaplanowane działania poprzez złożenie podpisu pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Ważne!

  • rodzic ma prawo i powinien uczestniczyć w tworzeniu IPET-u,
  • rodzic powinien otrzymać kopię Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPF-u) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET),
  • rodzic ma prawo złożyć protokół rozbieżności,
  • rodzic ma prawo prosić o ewaluację zapisów – zawsze kiedy wymaga tego sytuacja.

Skip to content