Egzamin Ósmoklasisty – procedura zwolnienia z egzaminu i procedura dostosowań

maj 25, 2023 | Edukacja, Ogólne

Amelia uczennica w spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy 8 klasę w Szkole Podstawowej, mama obawia się, że córka nie podoła wyzwaniom egzaminu. Zastanawia się jakie istnieją możliwości w kwestii dostosowań do egzaminu lub zwolnienia z egzaminu.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań, nie później niż do końca września.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Art. 44 zw ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1327)

Rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektora szkoły wypełniony wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Procedura zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty:

 1. Dyrektor szkoły przesyła do OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) w terminie do 30 listopada następującą dokumentację:

– wypełniony przez siebie wniosek o zwolnienie wydrukowany z SIOEO (System Informatycznym Obsługującym Egzaminy Ogólnokształcące),

– zaopiniowany przez dyrektora – wniosek rodziców,

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, ewentualnie – inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 1. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje wniosek i udziela dyrektorowi szkoły pisemnej odpowiedzi.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty:

 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
 • Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów – w przypadku spektrum autyzmu – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty
 • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. (KLUCZOWA ROLA ZAPISÓW WOPFU i IPET)
 • Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 • W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia

WAŻNE!

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych komunikacie o dostosowaniach egz. Ósmoklasisty.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, m.in. przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, unieważnienia, wglądy
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) szczegółowe regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) wymagania ogólne i szczegółowe, określające zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego

Skip to content